Seznam projektů schválených na 1. Zasedání euroregionální řídícího výboru - ke stažení zde

 

 

Vážení zájemci o informace o Fondu mikroprojketů. V současné době připravujeme intenzivně novou podobu podstránky na toto téma. Aktuální informace zatím naleznete na euroregionálním webu - klikněte zde.

Pro informace o školení - klikněte zde.

Dokumentaci k fondu najdete zde - klikněte zde.

Příklady povinné publicity (více v příručce):

Předběžná výzva k předkládání projektových žádosti do Fondu mikroprojektů Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński

 

Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska společně se svým polským partnerem Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” informují, že dne 4. 12. 2015 byl na 2. zasedání Monitorovacího výboru Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko doporučen ke spolufinancování projekt Fond mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński, v celkové výši spolufinancování 5,7 mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Vzhledem k výše uvedenému a vzhledem k tomu, že neustále probíhají práce spojené se zprovozněním informačního systému pro Fond mikroprojektů informujeme, že Euroregion Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński plánuje v nejbližším možném termínu vyhlásit průběžnou výzvu k předkládání projektových žádostí. Projektové žádosti bude možno předkládat do 3 prioritních os:

 

PO2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

PO3 - Vzdělání a kvalifikace

PO4 - Spolupráce institucí a komunit

 

Plánovaný termín předkládání projektových žádostí, které budou projednávány na 1. zasedání Euroregionálního řídícího výboru (pro prioritní osy 2 a 4) byl předběžně stanoven na první polovinu druhého čtvrtletí roku 2016, avšak tento termín se může změnit.

 

Již teď Vám doporučujeme uzavírat partnerství a připravovat projektové žádosti. Na polské straně je možno předkládat stručný projektový záměr (jedná se o polské žadatele u projektů typu B a C, a o polské Vedoucí partnery u projektů typu A).

 

Euroregionální dokumentaci je možno stáhnout zde. Upozorňujeme, že aktuální verze Směrnice pro žadatele, stejně jako přílohy této Směrnice se mohou nepatrně změnit. Konečná verze projektové žádosti bude zveřejněna tentýž den jako výzva k předkládáni projektových žádostí.

 

V pátek 12. února se v Českém Těšíně v Kulturním a společenském středisku „Střelnice” (ul. Střelniční 1 u Mostu svobody) od 9.00 hod. uskuteční společné česko-polské školení, zaměřené na základní pravidla Fondu mikroprojektů v našem Euroregionu.

 

Informace o následných školeních pro Žadatele budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách v oddíle „Fond mikroprojektů”. Celou dobu jsou možné osobní  konzultace Vašich projektových záměrů (v předem dohodnutém termínu).

Regionální sdružení územní

spolupráci Těšínského Slezska
Hlavní 1a, 737 01  Český Těšín

http://www.euregio-teschinensis.euwww.irsts.cz
tel:  + 420 558 711 474
fax: + 420 558 711 469

 

 

Stowarzyszenie Rozwoju

i Współpracy Regionalnej „Olza“

Rynek 18, 43-400 Cieszyn

http://www.euregio-teschinensis.euwww.olza.pl

Tel.:         +48 33 857 87 20

Faks:       +48 33 857 87 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOND MIKROPROJEKTŮ 2014-2020

Program INTERREG V-A Česká republika-Polsko

         Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska (RSTS)

v roli Správce Fondu mikroprojektů (Vedoucí partner)

     ve spolupráci se Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“

 v roli Správce Fondu mikroprojektů (Projektový partner)

 

    vyhlašuje v Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński

 

   Průběžnou výzvu k předkládání žádostí o spolufinancování projektů

     z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński

  v rámci

Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko

 

Prioritní osa 2:                 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

 

Prioritní osa 3:                 Vzdělávání a kvalifikace

 

Prioritní osa 4:                 Spolupráce institucí a komunit

 

 

 

Žádosti o spolufinancování mikroprojektů s přeshraničním dopadem mohou podávat oprávnění žadatelé, kterými jsou: orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení, organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy, nestátní neziskové organizace, evropská seskupení pro územní spolupráci, církve a náboženské spolky, asociace a sdružení působící v oblasti cestovního ruchu, vzdělávací instituce včetně vysokých škol, hospodářské a profesní komory, svazy, sdružení a další.

 

Územní vymezení sídla žadatelů: obce Euroregionu TS – ŚC, tj. na české straně obce okresu Karviná a části okresu Frýdek – Místek: Bocanovice, Bukovec, Bystřice, Dolní Lomná, Horní Lomná, Horní Tošanovice, Hnojník, Hrádek, Hrčava, Jablunkov, Komorní Lhotka, Košařiska, Milíkov, Mosty u Jablunkova, Návsí, Nýdek, Písek, Písečná, Ropice, Řeka, Smilovice, Střítež, Třanovice, Třinec, Vělopolí, Vendryně a na straně polské část powiatu wodzisławskiego: obec Godów, powiat grodzki: Jastrzębie Zdrój, powiat cieszyński ,čás tpowiatu bielskiego: obce Jasienica a Jaworze.

 

Žádosti mohou být předkládány průběžně, v souladu se zásadami uvedenými v programové dokumentaci. Žádosti, které budou předloženy do 30. 09. 2016 do 24,00 hodin budou moci být projednány na 2. zasedání Euroregionálního řídícího výboru (EŘV) v prosinci 2016. Všechny žádosti, které RSTS obdrží po této lhůtě, budou moci být projednány na dalších zasedáních EŘV.

 

Projektová žádost se předkládá v elektronické podobě pomocí internetové aplikace – MS2014+. Společně s projektovou žádostí musí být předloženy elektonicky všechny požadované přílohy. Správci FMP se nepředkládá projektová žádost v papírové podobě.

Předložení žádosti vyžaduje její podepsání kvalifikovaným elektronickým podpisem.

 

Směrnice pro žadatele, specifické priority Euroregionu TS – ŚC a další informace týkající se Fondů mikroprojektů jsou uvedeny na internetových stránkách Euroregionu TS – ŚC:

http://www.irsts.cz

http://www.euregio-teschinensis.eu.

http://www.ave-canada.fr/

Kontaktním místem je na české straně sekretariát RSTS, ul. Hlavní 1a, 737 01 Český Těšín (u Mostu Družby),
tel. 558 711 474,e-mail: rsts@tesin.cz.

 

Informace o školeních pro žadatele budou uvedeny na našich internetových stránkách. Jsme Vám k dispozici rovněž při konzultacích Vašich projektových záměrů. 

 

Základní informace o programu

V rámci Evropské územní spolupráce, tj. Cíle 2 kohezní politiky Evropské unie v programovém období 2014 – 2020 budou i nadále podporovány tři směry: přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce. Nově má tento cíl kohezní politiky své vlastní nařízení, které uvádí zvláštní ustanovení týkající se specifik mezinárodní spolupráce při čerpání prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Jedná se o NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce.

Součástí Cíle 2 je i program INTERREG V-A Česká republika – Polsko. Jeho název se vrací k dříve používanému názvu, který je nyní podle pořadí programového období označen římskou číslicí V a písmenem A označujícím příslušný směr v rámci evropské územní spolupráce – přeshraniční spolupráci.

Program byl Evropskou komisí schválen v červnu 2015 a bude ukončen v roce 2023. Finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro tento program ve výši 226,2 mil. EUR jsou určeny na podporu přeshraniční spolupráce v oblasti společného řízení rizik, rozvoje potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti, vzdělání a zvýšení kvalifikace budoucích absolventů a také spolupráce institucí a komunit.

Tak jako dalších jiných programů, i programů přeshraniční spolupráce se dotkl požadavek Evropské unie na propojení kohezní politiky s cíli hospodářské strategie Evropa 2020, který ve svém důsledku znamená větší tematickou koncentraci jednotlivých programů. Pro každý program mohly být vybrány maximálně 4 z 11 tematických cílů stanovených společným nařízením pro jednotlivé fondy (Nařízení č. 1303/2013) a v rámci tematických cílů pak pro každý program musely být stanoveny podrobnější investiční priority, které bude program realizovat. Pro program INTERREG V-A Česká republika – Polsko byly vybrány tyto investiční priority (IP):

 • IP 5b): Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů krizového řízení
 • IP 8b): Podpora růstu podporujícího zaměstnanost rozvojem vnitřního potenciálu jako součásti územní strategie pro konkrétní oblasti, včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí a zlepšení dostupnosti a rozvoje zvláštních přírodních a kulturních zdrojů
 • IP 10: Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení
 • IP 11: Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi.

Struktura programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko

Číslo osy

Název prioritní osy v programu Alokace z ERDF
(v EUR)
Alokace z ERDF
(v %)
1. Společné řízení rizik 12 215 972 5,4 %
2. Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti 135 733 026 60 %
3. Vzdělání a kvalifikace 10 179 978 4,5 %
4. Spolupráce institucí a komunit 54 519 432 24,1 %
5. Technická pomoc 13 573 302 6 %
Celkem 226 221 71 100 %

ERDF = Evropský fond pro regionální rozvoj

Změny v programu

Nový program česko-polské přeshraniční spolupráce přináší oproti programu období 2007 – 2013 určité změny. Jednou z nich je zpřísnění požadavků na přeshraniční aspekty projektů. Všichni příjemci budou mít povinnost splnit minimálně 3 ze 4 kritérií přeshraniční spolupráce (společná příprava, společná realizace, společné financování, společný personál) a Společný sekretariát (dříve Společný technický sekretariát) bude v průběhu realizace projektů kontrolovat jak naplňování těchto kritérií, tak skutečný přeshraniční dopad realizovaných projektů. Ke změně dochází také v systému předkládání projektových žádostí, kdy všichni žadatelé mají povinnost předložit na Společný sekretariát nejprve zpracovaný projektový záměr, ke kterému Společný sekretariát na základě předem stanovených kritérií vydá své stanovisko. Zpracování a následné předložení vlastní projektové žádosti je pak možné jen v případě kladného posouzení projektového záměru. Tento zdánlivě složitý dvoustupňový systém má žadatelům napomoci s přípravou vhodných projektů se skutečným přeshraničním dopadem a odpovídajících zaměření programu. Příjemnou novinkou je zavedení paušálů u přípravných, režijních a personálních výdajů.

Všechny podrobnosti o programu najdete na stránkách www.cz-pl.eu.

 

Stejně jako v předchozích obdobích je součástí programu Fond mikroprojektů, který byl zaveden již v předvstupních česko-polských programech Phare CBC (pod názvem Společný fond malých projektů) a úspěšně realizován v rámci Iniciativy INTERREG IIIA 2004 – 2006 i programu období 2007 – 2013. A stejně jako dosud i v novém období je správa Fondu mikroprojektů delegována na euroregiony, které jako tzv. Správci Fondu mikroprojektů budou plnit veškeré úkoly spojené s realizací této části programu a odpovídat za řádné využití alokovaných prostředků.

Alokace Fondu mikroprojektů

Finanční alokace Fondu mikroprojektů z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj představuje 20 % rozpočtu programu, tj. 45,244 milionů EUR, z toho na mikroprojekty je určeno téměř 38,5 milionů EUR

Celková alokace ve výši 20 % je však rozdělena na dvě části – v první fázi programu je pro Fondy mikroprojektů v jednotlivých euroregionech k dispozici 3/4 cílové částky a zbývající 1/4 bude přidělena po splnění předem definovaných podmínek, což bude vyhodnoceno ke konci roku 2018. V těchto podmínkách se mj. odráží požadavek na rozšíření okruhu žadatelů o dotaci z Fondu mikroprojektů a zavedení tzv. principu vedoucího partnera, který byl dosud povinný pouze u „velkých“ individuálních projektů a pro euroregiony na úrovni celého Fondu mikroprojektů. Pokud některý z euroregionů stanovené podmínky k uvedenému termínu nesplní, zbývající část alokace neobdrží a tato bude využita na standardní projekty mimo rámec Fondu mikroprojektů.

Tematické zaměření a finanční limity mikroprojektů

Fond mikroprojektů se zaměřuje na projekty malého rozsahu – tzv. mikroprojekty, a to jak neinvestičního, tak investičního charakteru. V novém programu mohou být mikroprojekty financovány z prostředků prioritních os 2, 3 a 4, přičemž příslušný euroregion jako Správce Fondu mikroprojektů určí, zda využije všechny prioritní osy a v jaké míře. Dotace na mikroprojekt z ERDF je od 2 000 EUR do 20 000 EUR v případě mikroprojektů tematicky spadajících do prioritní osy 3 a 4 nebo do 30 000 EUR v případě mikroprojektů tematicky spadajících do prioritní osy 2. V případě mikroprojektů s principem vedoucího partnera je maximální výše dotace dvojnásobná. Maximální dotace z prostředků ERDF činí 85 % celkových způsobilých výdajů.

Vymezení vhodných aktivit v mikroprojektech

Prioritní osa 2

 • zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit, směřující k jejich využití pro udržitelný rozvoj společného pohraničí
 • podpora využití nehmotného kulturního dědictví
 • infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu – např. výstavba, rekonstrukce, přestavba a modernizace veřejně dostupné základní infrastruktury zpřístupňující a zvyšující využití přírodního a kulturního dědictví v odvětví cestovního ruchu (např. cyklostezky, naučné stezky), včetně doplňkové turistické infrastruktury usnadňující návštěvu kulturních a přírodních atraktivit (např. stojany pro kola, informační tabule apod.)
 • společná informační, marketingová a propagační opatření v oblasti využití přírodních a kulturních zdrojů – např. využití mobilních technologií pro společnou prezentaci a propagaci kulturních a přírodních atraktivit společného pohraničí (internetové stránky, mobilní aplikace apod.), společné kampaně propagující přírodní a kulturní atraktivity společného území, společná účast na veletrzích a obdobných propagačních akcích cestovního ruchu včetně pořízení nezbytných propagačních předmětů dlouhodobé povahy potřebných pro tento druh propagace (bannery, propagační stany apod.)
 • evaluace, studie, strategie, plány směřující k využití přírodních a kulturních zdrojů

Prioritní osa 3

 • příprava a realizace společného vzdělávání – např. příprava, koordinace a realizace společných kurzů, praktické výuky, vzdělávacích programů a dalších forem společného vzdělávání, realizace přeshraničních výměn učňů a studentů a pedagogických pracovníků mezi školskými zařízeními, systémová opatření v oblastí vzdělávání – studie, strategie, výměna informací a zkušeností, vzájemné uznávání profesní kvalifikace
 • spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu práce
 • rozvoj jazykového vzdělávání v rámci školského systému – výuka jazyka partnera (češtiny nebo polštiny) na základních, středních a vysokých školách včetně pořízení výukových materiálů, výměnné jazykové pobyty žáků a studentů

Prioritní osa 4

 • aktivity v oblasti zvýšení úrovně informací o společném území – např. propagace přeshraniční spolupráce a společného území (příprava společných publikací, internetových stránek apod.), a to i mimo programové území
 • aktivity v oblasti dopravy – např. společné plánování, optimalizace, zajištění bezpečnosti a propagace veřejné přeshraniční dopravy a přeshraniční nemotorové dopravy (pěších i cyklistických stezek a tras)
 • aktivity v oblasti územního plánování a přípravy infrastrukturálních projektů
 • aktivity v oblasti ochrany přírody a krajiny – např. vzdělávací aktivity v oblasti přírody a krajiny
 • aktivity v oblasti vzdělávání – kooperační aktivity škol a vzdělávacích institucí, jejichž hlavním cílem je výměna zkušeností a dobré praxe, vzájemné poznání a návštěvy dětí i pedagogických pracovníků, realizace mimoškolních a zájmových aktivit dětí realizovaných školami, provádění osvěty a mimoškolního vzdělávání v nejrůznějších oblastech
 • aktivity v oblasti kultury, sportu a organizace volnočasových aktivit
 • aktivity v oblasti poskytování veřejných služeb (včetně tvorby kooperačních sítí) – např. společná řešení v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb, spolupráce za účelem hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí, spolupráce v oblasti bezpečnosti realizovaná záchrannými a bezpečnostními složkami
 • aktivity v oblasti tvorby kooperačních sítí.

Princip vedoucího partnera v mikroprojektech

Princip vedoucího partnera u mikroprojektů není v Euroregionu Těšínské Slezsko novinkou. Tento princip spočívá v předložení jedné společné žádosti o dotaci na mikroprojekt za oba, resp. všechny partnery, pokud je jich více, přičemž žádost překládá vedoucí partner, na kterém se oba/všichni partneři mikroprojektu dohodli. V případě schválení mikroprojektu vedoucí partner uzavře s příslušným Správcem Fondu mikroprojektů smlouvu o financování mikroprojektu a tímto převezme odpovědnost za realizaci mikroprojektu jako celku. Dotace je proplácena vedoucímu partnerovi, který následně příslušnou část dotace postoupí svému partnerovi/svým partnerům.

Typy mikroprojektů

Vzhledem k zavedení principu vedoucího partnera i v mikroprojektech jsou ve Fondu mikroprojektů tyto 3 typy projektů:

 • typ A: společný (= s vedoucím partnerem) – o dotaci žádá vedoucí partner jménem obou/všech partnerů projektu
 • typ B: partnerský – o dotaci žádá každý z partnerů sám
 • typ C: samostatný – o dotaci žádá jen jeden z partnerů.

Předkládání a schvalování mikroprojektů

Žadatelé předkládají své žádosti o dotaci na mikroprojekt do příslušného Fondu mikroprojektů dle svého sídla, a to v termínech vyhlašovaných příslušnými Správci Fondu. Po provedení kontroly a hodnocení jsou žádosti schvalovány společným česko-polským Euroregionálním řídícím výborem zřízeným pro každý Fond mikroprojektů.

Na tomto místě si můžete stáhnout nulté obecné školení k novému FMP. Euroregion TS-SC – Interreg V-A obecné školení (PL-CZ)

Další informace připravujeme.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

FOND MIKROPROJEKTŮ 2007-2013

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 (dále OPPS ČR – PR) je jedním z operačních programů v rámci Cíle 3 – Evropské územní spolupráce.

OPPS ČR – PR se zaměřuje na zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu, ochranu životního prostředí, podporu hospodářské spolupráce, podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury i služeb cestovního ruchu, podporu vzdělávání, kulturních a společenských aktivit, spolupráci územních samospráv a dalších subjektů na obou stranách hranice.

Více o OPPS ČR-PR 2007 – 2013 vč. příslušné dokumentace naleznete na www.cz-pl.eu.
Součástí Prioritní osy III. Podpora spolupráce místních společenství je také Oblast podpory 3.3 Fond mikroprojektů.

Co to je Fond mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013?

Specifickým nástrojem, který bude využíván při financování menších projektů místních iniciativ je tzv. Fond mikroprojektů. Hlavním cílem FMP je rozvíjet a podporovat rozvoj spolupráce mezi komunitami na obou stranách hranice, se zaměřením na společné zlepšování sociálních, kulturních a ekonomických vztahů.

Fond mikroprojektů představuje pružný nástroj pro realizaci nejmenších projektů Programu, který je zaměřený na malé neinvestiční případně i drobné investiční projekty.

Podporované území Fondu mikroprojektů je totožné s podporovaným územím OPPS ČR-PR. Fond mikroprojektů je určen zejména pro projekty z III. prioritní osy Programu, může být ale využit také pro předkládání malých projektů tematicky spadajících do I. a II. prioritní osy.

Fond mikroprojektů je nástrojem pro podporu projektů menšího rozsahu na místní úrovni. Mikroprojekty jsou zaměřeny především na oblast rozvoje mezilidských přeshraničních vztahů, společenských, osvětových a kulturních aktivit. Umožněna je i podpora mikroprojektů na zlepšení infrastruktury daného území, zejména z oblasti městské a turistické vybavenosti s přeshraničním dopadem.
Podpora nemůže být přiznána opakovaným mikroprojektům bez inovativních prvků, mikroprojektům suplujícím financování běžné činnosti konečných uživatelů apod.

Jaký typ projektu je možno předkládat?

Projekt typu A

Společný projekt s Vedoucím partnerem (lead partner projekt). „Princip vedoucího partnera“ spočívá především v předkládání společné Projektové žádosti a realizování společného přeshraničního projektu. Z tohoto principu vyplývá, že jeden z partnerů převezme odpovědnost za projekt jako celek vůči Správci FMP, a stává se tzv. Vedoucím partnerem projektu.

Princip vedoucího partnera se kromě jiného promítá v nutnosti naplnění minimálně dvou ze čtyř kritérií stanovených v Nařízení o ERDF v rámci každého projektu. Tato kritéria je nutno vymezit již ve fázi přípravy projektu a jejich splnění vyznačit ve společné žádosti.

Projekt typu B

Partnerský projekt bez Vedoucího partnera (zrcadlový projekt, každý partner předkládá samostatnou Projektovou žádost).

Žadatelé na obou stranách hranice předloží současně či s časovým posunem (tzn. že projekt partnera je předložen o jedno zasedání EŘV dříve nebo o jedno zasedání EŘV později) projektové žádosti týkající se realizace jednoho projektu s oddělenými zdroji financování. Výše dotace z ERDF může dosahovat max. 85 % celkových způsobilých nákladů.

Projekt typu C

Samostatně realizovatelný projekt (projekt realizovaný bez finanční účasti zahraničního partnera). Žadatel na jedné straně hranice řídí projekt, druhá strana figuruje pouze jako partner. Výše dotace z ERDF může dosahovat max. 85 % celkových způsobilých nákladů.

Územní vymezení

Euroregion Těšínské Slezsko česká část – okres Karviná, vybrané obce okresu Frýdek-Místek: Bocanovice, Bukovec, Bystřice, Dolní Lomná, Horní Lomná, Horní Tošanovice, Hrádek, Hrčava, Jablunkov, Komorní Lhotka, Košařiska, Milíkov, Mosty u Jablunkova, Návsí, Nýdek, Písečná, Písek, Ropice, Řeka, Smilovice, Střítež, Třanovice, Vělopolí, Vendryně, Třinec, Hnojník
Euroregion Těšínské Slezsko polská část – části okresu wodzisławski: obec Godów, powiat grodzki Jastrzębie Zdrój, cieszyński, část okresu bielski: obce Jasienica, Jaworze

Vymezení vhodných partnerů

Vhodnými partnery (žadateli) jsou právnické osoby, a to:

 • veřejnoprávní nebo
 • ovládané veřejnoprávními právnickými osobami nebo
 • založené nikoli k dosažení zisku (neziskové)
 • se sídlem ve vymezeném území v působnosti příslušného Správce

Vhodné aktivity

 • Obnova a ochrana kulturního bohatství a historického dědictví např. drobných památek včetně sakrálních staveb (křížové cesty, kapličky, boží muka, smírčí kříže), fortifikací, historických, technických, turistických objektů a významných prvků kulturní krajiny.
 • Rozšíření, modernizace infrastruktury cestovního ruchu např. cyklostezek a cyklotras, hippostezek, turistických stezek a tras, lyžařských tratí, místních (lesních) cest a mostků (lávek) včetně vybavení mobiliářem (mapy, informační tabule, odpočinková místa, přístřešky, atd.).
 • Zajištění celoroční turistické dostupnosti území.
 • Rozvoj značení turistických atraktivit a tras.
 • Podpora a propagace tradičních a nových produktů cestovního ruchu (např. regionální kuchyně, regionálních řemesel).
 • Organizace společných kulturních akcí (festivalů, představení, výstav, uměleckých dílen).
 • Podpora projektů místních společenství v oblasti společenské, kulturní a volnočasové
 • Projekty zaměřené na integraci společenství v příhraničním území
 • Zpracování analýz, studií, strategií, programů atd. pro potřeby socioekonomického rozvoje příhraničního území
 • Příprava plánů a dokumentace společných projektů (projektová dokumentace, územní plány)
 • Péče o přírodu a krajinu (obnova ekosystémů a krajinných prvků, zachování biodiverzity, monitoring ŽP).
 • Spolupráce v oblasti zvyšování environmentální výchovy (vzdělávací akce, výměna zkušeností).
 • Demande Ave VISA
 • Tvorba společných systémů pro prevenci záplav a systémů včasného varování,
 • Propagace přeshraniční spolupráce a území (např. příprava publikací, webových stránek) i mimo podporované území,
 • Organizace kurzů zaměřených na získávání, zvyšování odborných dovedností a kvalifikací, jazykových znalostí včetně podpory zpracování společných studijních programů,
 • Přeshraniční spolupráce škol, mládežnických organizací, výměna mládeže, studentů, žáků, vědeckých a pedagogických pracovníků včetně drobné infrastrukturální projekty nutné pro naplnění cíle oblasti podpory,
 • Podpora volnočasových a rekreačních aktivit (např. sportovních akcí),
 • Podpora činností zachovávajících identitu a tradice místních komunit,
 • Rozvoj informačních a komunikačních systémů (informační kiosky a boxy, tvorba společných databází),
 • Spolufinancovány jsou aktivity týkající se využití ICT při realizaci výše uvedených aktivit,
 • Další aktivity naplňující myšlenku Programu, Fondu mikroprojektů a přeshraniční spolupráce.
 • Specifické priority FMP Euroregionu Těšínské Slezsko
 • Projekty řešící plošně vyrovnanou distribuci finančních prostředků Fondu mikroprojektů konečným uživatelům (předkladatelům projektů) – zejména z lokalit mimo centra velkých sídelních útvarů.
 • Hospodářský rozvoj včetně jeho integrální součásti, t.j. rozvoj turismu a cestovního ruchu.
 • Společné přeshraniční plánovací a rozvojové studie vč. adekvátních aktivit v oblasti životního prostředí.
 • Místní demokracie a lidské zdroje v oblasti společných projektů řešící důsledky restrukturalizace území včetně vzájemného poznání společného vývoje v minulosti s akcentem na evropskou integraci.
 • Společné kulturní a sportovní aktivity.

Pravidla způsobilosti výdajů

Z hlediska časové způsobilosti jsou rozlišovány dva typy výdajů:

 • Výdaje vzniklé před registrací projektu do informačního systému (datum zdanitelného plnění u těchto výdajů předchází datu registrace projektové žádosti do informačního systému). Tyto výdaje mohou vzniknout nejdříve 1. ledna 2007. Jejich výše může dosahovat max. 5 % celkových způsobilých výdajů projektu. Tyto výdaje musí mít charakter přípravných výdajů . Způsobilost přípravných výdajů dle tohoto bodu se ovšem týká pouze projektů s výší dotace přesahující 10 000 EUR .
 • Výdaje vzniklé po registraci projektu do informačního systému – tyto výdaje mohou vzniknout až od data registrace projektové žádosti do informačního systému, přičemž datum registrace do informačního systému nastává po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti projektu. O tomto datu bude Vedoucí partner (u lead partner projektů – typ A), nebo partner (u partnerských projektů bez Vedoucího partnera – typ B a projektů samostatně realizovatelných – typ C) příslušným Správcem FMP písemně vyrozuměn. Výdaje charakteru přípravných výdajů (např. výdaje spojené s výběrovým řízením na dodavatele, které bude realizováno teprve v období po registraci projektu) mohou vzniknout i později, tzn. po datu registrace projektu. Tyto výdaje pak nejsou chápany jako výdaje přípravné (tzn. nejsou začleněny do 5% výdajů uvedených v předchozím bodě), ale je třeba je zařadit dle věcného hlediska do zbývajících položek rozpočtu. Vymezení způsobilých výdajů je dáno Metodickou příručkou ZV pro české partnery a Směrnicemi způsobilosti pro polské partnery.

Základními principy při ověřování způsobilosti výdajů jsou:

 • výdaje musí být v souladu s evropskou a českou (pro české partnery) a polskou (pro polské partnery) legislativou a s dokumentací Programu a FMP
 • výdaje musí být přiměřené (musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým), nezbytné a musí být vynaloženy v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti
 • výdaje musí být identifikovatelné a prokazatelné a musí být doložitelné účetními doklady
 • výdaje musí být zaplaceny a zaplacení doloženo před jeho proplacením z Fondů EU (s výjimkou odpisů, režijních výdajů a věcných příspěvků).

Publicita projektu

Poskytnutí dotace z ERDF musí být dostatečně zviditelněno. Konečný uživatel je povinen zajistit projektu dostatečnou publicitu a informovat veřejnost vhodným způsobem o tom, že daný projekt byl podpořen v rámci OPPS 2007-2013 a byl spolufinancován z ERDF. Pravidla pro propagaci projektů financovaných v rámci Programu se řídí nařízením Komise (ES) 1828/2006 (k dispozici je na internetových stránkách Programu www.cz-pl.eu). Způsob zajištění publicity závisí na typu projektu.

Veškerá informační a propagační opatření musí zahrnovat tyto údaje:

 • logo Programu (logo Programu je uveřejněno na internetových stránkách Programu)
 • náležitosti, které jsou v souladu s čl. 9 Prováděcího nařízení (logo EU zahrnující všechny tyto náležitosti je uveřejněno na internetových stránkách Programu)
 • symbol Evropské unie (v souladu s grafickými normami stanovenými v příloze I Prováděcího nařízení) a odkaz na Evropskou unii (slovní spojení „Evropská unie“)
 • odkaz na Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)
 • prohlášení: „Překračujeme hranice“
 • logo Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński

Euroregionální řídící výbor (EŘV)

O projektech doporučených k financování z FMP rozhoduje, na základě údajů uvedených
v projektovém listu a v Přehledu žádostí o spolufinancování, na svém zasedání společný EŘV.
Jednotlivé projekty na zasedání EŘV představí zástupci Správců FMP.
EŘV se při zasedání řídí Jednacím řádem EŘV. EŘV schvaluje projekty k financování na základě společného souhlasu českých a polských hlasujících členů EŘV.

EŘV má možnost projekt

 • schválit
 • schválit s podmínkou
 • pozastavit (neschválit)
 • zamítnout

 

Zpět na hlavní stranu »